ND - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động sáu tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010; bàn công tác khen thưởng những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì và phát biểu ý kiến. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động dự. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư báo cáo tình hình triển khai Cuộc vận động (CVĐ) sáu tháng đầu năm 2010: Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2010, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục triển khai sâu rộng CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, tạo không khí phấn khởi trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và được dư luận đánh giá tốt; việc triển khai CVĐ đã được cấp ủy và Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, thực hiện khẩn trương, đúng kế hoạch và theo quy định chung về quy trình và thời gian. Nội dung CVĐ đã gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, trực tiếp là tổ chức đại hội bảng bộ cơ sở, cho nên đã mang lại kết quả cụ thể, thiết thực. Việc chủ động lồng ghép nội dung CVĐ với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, cả trong nước và quốc tế, đã tạo nên những tác động tích cực đến dư luận xã hội và phát huy vai trò của CVĐ. Tuy nhiên, một số nơi tiến hành vẫn còn chậm; việc gắn học tập chủ đề CVĐ năm 2010 với tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở, có nơi còn mang tính cơ học, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn gắn với tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và CVĐ còn chưa thật sự đa dạng, hấp dẫn... Hội nghị thảo luận và nhất trí đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm. Trong đó, Ban Chỉ đạo T.Ư CVĐ giao Thường trực Ban chỉ đạo sớm hướng dẫn việc tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai CVĐ; được thực hiện từ cơ sở trở lên, bắt đầu từ tháng 10-2010, gắn với việc động viên nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai học tập chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh" gắn với thực hiện Chỉ thị 37 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; phát huy kinh nghiệm triển khai CVĐ gắn với các ngày kỷ niệm lớn để chỉ đạo chặt chẽ hơn các nội dung triển khai CVĐ trong giai đoạn tiếp theo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc chuẩn bị Đại hội Thi đua toàn quốc... Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến, biểu dương những kết quả mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong triển khai CVĐ thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, CVĐ cần được các cấp quan tâm hơn nữa, triển khai khẩn trương, sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, tạo sức lan tỏa, đưa CVĐ đi vào chiều sâu, tạo ảnh hưởng tích cực trong toàn xã hội. Nội dung CVĐ cần rõ hơn, thiết thực hơn bằng những công việc hằng ngày, thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Từng đảng bộ, từng cấp đánh giá bằng việc cụ thể. Hằng tháng, hằng quý, có sự kiểm tra, đôn đốc từ Ban chỉ đạo T.Ư đến các cấp. Đó là việc làm cần thiết, để CVĐ đi vào cuộc sống, tạo thành các phong trào thi đua, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần xã hội. Về triển khai những nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ đạo: Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ gắn với tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp; nội dung, kết quả triển khai CVĐ phải được đưa vào báo cáo chính trị của đại hội đảng ở cơ sở. Vận dụng nội dung CVĐ gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự, đề ra mục tiêu phấn đấu của đảng bộ là bước quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy kinh nghiệm triển khai CVĐ gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong sáu tháng đầu năm, ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo gắn chặt chẽ hơn các nội dung triển khai CVĐ trong các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập nước và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, gắn với việc chuẩn bị Đại hội Thi đua toàn quốc; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn với công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh rà soát việc đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình tài liệu giáo dục chính trị, giáo dục quốc dân. Ban Chỉ đạo T.Ư tổ chức các đoàn kiểm tra triển khai CVĐ ở các ngành, địa phương, chú trọng kiểm tra, nội dung, hình thức tiến hành tổng kết bốn năm thực hiện CVĐ. Đồng chí Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ cho Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư sớm hướng dẫn tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai CVĐ. Ban Chỉ đạo CVĐ cấp tỉnh tiến hành sơ kết chín tháng năm 2010 và nhìn lại ba năm rưỡi triển khai CVĐ, đưa vào Báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp tỉnh. Việc tổng kết năm 2010 và bốn năm triển khai được tiến hành từ cơ sở trở lên, bắt đầu từ tháng 10- 2010, gắn với việc động viên nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.