Ngày 25/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã họp, đánh giá tình hình triển khai CVĐ 6 tháng đầu năm 2010 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương CVĐ chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt BCĐ Trung ương CVĐ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước đã đạt được trong triển khai CVĐ 6 tháng năm 2010. Tổng Bí thư đánh giá: Cuộc vận động tiếp tục được các cấp quan tâm, khẩn trương triển khai theo đúng hướng dẫn của BCĐ Trung ương với nhiều hình thức, cách thức phong phú đa dạng, sáng tạo, tạo sức lan tỏa, đưa CVĐ đi vào chiều sâu, thu hút sự ủng hộ nhiệt tình, rộng rãi của toàn Đảng, các tổ chức đoàn thể, trong hệ thống chính trị và toàn dân. Kết quả Cuộc vận động thực sự có tác động tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung làm theo rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn; một số nơi, nội dung cụ thể hóa nội dung này bằng những công việc hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư cho rằng đây là việc làm cần thiết, Cuộc vận động cần được tiến hành kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội, trở thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày và ý thức tự giác của mỗi người dân. Tán thành với đánh giá của BCĐ Trung ương CVĐ về những kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010 và hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư nhấn mạnh: để Cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo và đảng viên, ban chỉ đạo các cấp là rất quan trọng. Về những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư chỉ rõ: BCĐ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ gắn với tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; nội dung, kết quả triển khai CVĐ phải được đưa vào báo cáo chính trị của đại hội đảng cơ sở. Vận dụng nội dung CVĐ gắn với việc tổ chức đại hội đảng các cấp, chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự tốt, đề ra mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ là bước quan trọng góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục triển khai CVĐ đi vào chiều sâu, vào từng lĩnh vực cụ thể. Tổng Bí thư chỉ rõ: Phát huy kinh nghiệm triển khai CVĐ gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong 6 tháng đầu năm, BCĐ các cấp chỉ đạo gắn chặt chẽ hơn các nội dung triển khai CVĐ với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh triển khai CVĐ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh, gắn với việc chuẩn bị đại hội thi đua toàn quốc; tăng cường tuyên truyền gương tốt, những mặt tích cực trong xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh rà soát việc đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình tài liệu giáo dục chính trị, giáo dục quốc dân để tổ chức tập huấn giáo viên, chính thức thực hiện từ đầu năm 2010-2011. BCĐ Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra triển khai CVĐ các ngành, địa phương vào đầu tháng 10/2010, chú trọng kiểm tra, nội dung, hình thức tiến hành tổng kết 4 năm CVĐ ở địa phương, đơn vị ở cơ sở. Tổng Bí thư giao Thường trực BCĐ Trung ương CVĐ sớm hướng dẫn tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai CVĐ. Việc tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai CVĐ được tiến hành từ cơ sở trở lên, bắt đầu từ tháng 10/2010, gắn với việc động viên nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI; cấp tỉnh hoàn thành xong trước này 30/11/2010 để chuẩn bị cho tổng kết toàn quốc vào tháng 12/2010. Tổng kết CVĐ, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần đánh giá đúng kết quả, kinh nghiệm triển khai CVĐ, đặc biệt là việc tổ chức việc làm theo gương Bác ở địa phương, cơ sở, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu để động viên phong trào. Tán thành chủ trương nên có hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ, Tổng Bí thư giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng, đề xuất đưa hình thức khen thưởng tặng Huy hiệu Bác Hồ vào Luật. Theo BCĐ Trung ương CVĐ, 6 tháng đầu năm 2010, việc triển khai CVĐ được cấp ủy và BCĐ các cấp được quan tâm, thực hiện khẩn trương. Nội dung CVĐ đã gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng. CVĐ tục triển khai sâu rộng, chủ động lồng ghép nội dung CVĐ gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đã tạo nên những tác động rất tích cực đến dư luận xã hội… Tuy nhiên, một số nơi tiến hành còn chậm, việc gắn học tập chủ đề Cuộc vận động năm 2010 với tổ chức đại hội đảng cơ sở, có nơi còn mang tính cơ học, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn gắn với tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và CVĐ chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn./.