Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước có mục tiêu cụ thể được phân thành các lớp, đối tượng rõ ràng: Đến 2010, tập trung trọng điểm vào nhiệm vụ nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan Nhà nước.