Khi Việt Nam chính thức nối mạng Internet, việc đưa tiếng Việt lên Internet là một công việc hết sức quan trọng và thậm chí phải mang tính ưu tiên. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện chẳng hề đơn giản.