(CATP) Đầu tháng 4-1999, một người phụ nữ trạc 40 tuổi, xuống ga xe lửa Sài Gòn, đến Bến xe Miền Đông để đi Tây Ninh. Đến Tây Ninh chị liên hệ với Phòng Chính sách xin được chỉ dẫn và giúp đỡ tìm mộ liệt sĩ Nguyễn...