Theo nguyên tắc về vốn hóa, trường hợp công ty thuê đất trả tiền hàng năm thì chi phí thuê đất được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Tien thue dat co duoc phan bo dan vao chi phi kinh doanh? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bà Đỗ Thị Tình (Hà Nội) làm việc tại một đơn vị tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước cấp vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Đơn vị của bà có nhiệm vụ chính là thu phí của các tổ chức tham gia bảo hiểm và chi trả bảo hiểm cho đối tượng của chính sách bảo hiểm.

Thu nhập hàng năm của đơn vị chủ yếu từ % được trích lại từ nguồn thu đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi theo quy định của Bộ Tài chính và một số khoản thu khác (rất ít). Kết quả hoạt động (khoản chênh lệch thu lớn hơn chi hàng năm) sẽ được trích lập vào các quỹ theo quy định (Quỹ đầu tư và phát triển; Quỹ khen thưởng phúc lợi).

Bà Tình hỏi, khi đơn vị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của chi nhánh mới trên đất thuê của địa phương thì chi phí thuê đất và chi phí xây dựng trụ sở thuộc vốn Nhà nước ngoài ngân sách có đúng không? Chi phí thuê đất hàng năm có nằm trong tổng mức đầu tư của dự án xây dựng trụ sở không?

Ngoài ra, bà cũng muốn biết, đơn vị có phải trình chủ trương đầu tư lên cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước để phê duyệt chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án không? Nguồn vốn đầu tư có phải ghi là Quỹ đầu tư phát triển hay ghi chung là vốn của đơn vị?

Về vấn đề bà Tình hỏi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về chi phí thuê đất hàng năm, theo nguyên tắc về vốn hóa, trường hợp công ty thuê đất trả tiền hàng năm thì chi phí thuê đất được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Trường hợp công ty thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê sau ngày có hiệu lực của Luật Đất đai 2003 thì số tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo số năm thuê đất (theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định).

Trường hợp được xác định là sử dụng vốn đầu tư công

Căn cứ nội dung thông tin được cung cấp, thì theo điểm e, Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, nguồn vốn của công ty dùng để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của chi nhánh mới trên đất thuê của địa phương từ nguồn thu để lại theo quy định là vốn đầu tư công.

Do vậy, khi công ty đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của chi nhánh từ nguồn được trích lại có nguồn gốc ngân sách Nhà nước phải tuân thủ các quy định tại Luật Đầu tư công.

Theo Chinhphu.vn