Thầy trò phương tây bình đẳng - Thầy trò á đông gần gũi, hiểu biết về cuộc sống của nhau.