Nhằm tạo quỹ đất hợp lý phục vụ tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời bảo đảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp...