NDĐT- Ngày 21-1, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Tiền Giang Trần Vĩnh Hưng cho biết: Mức thưởng Tết Quý Tỵ bình quân khảo sát ở 37 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 3,021 triệu đồng/người, tương đương một tháng lương bình quân.

Trong đó, các doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân là 2,627 triệu đồng/ người, mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/ người và mức thưởng thấp nhất tại doanh nghiệp FDI là 170.000 đồng/ người.

Đối với Công ty TNHH 100% vốn nhà nước có mức thưởng bình quân 4,219 triệu đồng/người trong đó mức cao nhất là 22 triệu đồng/ người và mức thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người. Riêng các doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân 3,181 triệu đồng/người trong đó mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất 35 triệu đồng/người.

Hiện nay, thu nhập bình quân chung tại các doanh nghiệp đạt hơn 4 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 10,4% so mức thu nhập bình quân người lao động năm 2011, trong đó riêng tiền lương đạt hơn 3,5 triệu đồng, tăng 10,6% so với năm 2011. Nhìn chung, mức lương thấp nhất mà doanh nghiệp trả cho người lao động hiện nay tại tỉnh đều cao hơn so mức lương tối thiểu vùng do nhà nước ban hành.