ICTnews - Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ Trung ương đến địa phương trên cả nước sẽ được tích hợp thành một hệ thống thông tin thống nhất.

ICTnews - Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ Trung ương đến địa phương trên cả nước sẽ được tích hợp thành một hệ thống thông tin thống nhất.

Từ năm 2003, Bộ Tư pháp đã xây dựng được Cơ sở dữ liệu (CSDL) văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản do Nhà nước ban hành từ năm 1945. CSDL này đã được đưa vào sử dụng miễn phí trên Internet.

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tra cứu, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã nâng cấp CSDL cả về nền tảng công nghệ và tính năng, tiện ích. Theo đó, đã cải thiện được tốc độ truy cập, tra cứu, bổ sung trạng thái văn bản (như hết hiệu lực một phần, chưa có hiệu lực...).

Tuy nhiên, hiện nay, CSDL nêu trên vẫn chưa tích hợp được các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

Để tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ Trung ương đến địa phương, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng Dự án Phát triển Hệ thống thông tin văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương trong giai đoạn 2012 - 2015.

Theo kế hoạch, năm 2012, Bộ Tư pháp sẽ triển khai giai đoạn I Dự án với các công việc cụ thể là xây dựng hệ thống phần mềm CSDL văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật các văn bản của các cơ quan Trung ương như Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ và cơ quan ngang Bộ….

Hà Minh