Ngày 08/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM đã có thông báo số 85/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt và Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Tây Nguyên (mã CK: TIC) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/02/2011 và 17/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2011 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: ngày 29/04/2011 - Nội dung đại hội: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Sửa đổi điều lệ… - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, CTCP Điện Gia Lai; 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai 2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) - Thời gian thực hiện: 10/03/2011 - Địa điểm thực hiện: + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sỡ hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc từ ngày 10/03/2011, khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.