Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là "tam nông") là vấn đề chiến lược của Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.