(VOV) - Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển” Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26/1 tại Hà Nội.

Dự và chủ trì hội thảo có Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều nhà khoa học xã hội, nhà nghiên cứu lý luận. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nhiều báo cáo tham luận như “Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh”; “Đảng ta và sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới”; “Những đóng góp lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào kho tàng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin”… Các tham luận đều khẳng định thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi. Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ hơn những giá trị mang tính bước ngoặt lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật yêu cầu và nội dung tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tham luận “Cương lĩnh chính trị của Đảng ngọn cờ tư tưởng, lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta” của GS.TS Nguyễn Phú Trọng phân tích cương lĩnh của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Mỗi cương lĩnh của Đảng chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. Ngọc Năm