Thượng tướng BÙI VĂN HUẤN

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp của Tổng cục Chính trị, của cấp ủy và chỉ huy các cấp, công tác chính sách trong quân đội được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nên động lực xây dựng quân đội, hậu phương quân đội ổn định và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Những thành tựu nổi bật trong những năm qua là: Đã tập trung nghiên cứu, đề xuất thể chế hóa, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc đối với quân đội và hậu phương quân đội, phát huy được sức mạnh tổng hợp và truyền thống, đạo lí tốt đẹp của dân tộc, chủ động tham mưu, đề xuất từng bước bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách đối với quân đội; đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền l­ương, bảo hiểm xã hội; đề xuất ban hành kịp thời các chính sách đặc thù phục vụ yêu cầu phát triển nhiệm vụ, tinh giản biên chế của quân đội, thực hiện Luật Sĩ quan, Luật Nghĩa vụ quân sự. Chú trọng đề xuất và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người có công phù hợp tính chất hoạt động của quân đội, quan tâm xây dựng chính sách khuyến khích đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn vùng khó khăn, gian khổ... Tập trung chỉ đạo nghiên cứu trình Bộ Chính trị, Chính phủ về chủ tr­ương, giải pháp và nỗ lực tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối t­ượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu n­ước đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối tượng chính sách hậu phương quân đội ngày càng được quan tâm hơn; thân nhân quân nhân tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế miễn phí, gia đình quân nhân hoạt động vùng khó khăn, gian khổ, bị thiên tai, hỏa hoạn được hỗ trợ kịp thời; góp phần chăm sóc tốt hơn cán bộ quân đội nghỉ hưu; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ ngày càng tốt hơn; chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng ngày càng được đổi mới… Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thể hiện truyền thống tốt đẹp và đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” có nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; thực hiện nghiêm túc, kịp thời chu đáo các chế độ, chính sách hiện hành đối với ng­ười có công với cách mạng. Trong 4 năm (2006-2009), toàn quân xây dựng được hơn 5.000 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách, cán bộ, nhân viên quốc phòng có khó khăn đặc biệt về nhà ở. Chủ động, tích cực giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh và do lịch sử để lại; thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hồi hư­ơng hài cốt liệt sĩ, nhất là ở địa bàn Lào, Cam-pu-chia, biên giới, hải đảo (từ năm 2005 đến nay, quy tập hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 2.546 hài cốt; tại Cam-pu-chia là 4.181 hài cốt; trong nước quy tập được 6.643 hài cốt). Kết quả công tác chính sách trong quân đội những năm qua đã khẳng định: Công tác chính sách - một trong những mặt hoạt động quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác chính sách cũng còn những hạn chế, tồn tại, nhất là nhận thức về công tác chính sách của một số cấp ủy, chỉ huy có lúc, có nơi chưa thật sâu sắc; một số chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội thể chế hóa còn chậm, tổ chức thực hiện chưa kịp thời; mối quan hệ phối hợp trong nghiên cứu và tổ chức thực hiện chưa thật tập trung, thống nhất; một số nội dung như bảo đảm nhà ở, đất ở cho gia đình quân nhân, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; những vấn đề chính sách tồn đọng sau các cuộc chiến tranh và do lịch sử để lại còn phức tạp, phải giải quyết lâu dài... tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và xây dựng hậu phương quân đội. Để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, đòi hỏi công tác chính sách quân đội tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm, quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và truyền thống, đạo lí tốt đẹp của dân tộc, đổi mới nhận thức, tổ chức, cơ chế, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách hậu ph­ương quân đội. Trên cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 244-CT/ĐUQSTW ngày 23-6-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ­ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong những năm tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm về công tác chính sách như sau: Một là: Tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa, đồng bộ chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thiết thực. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, ­ưu đãi người có công trong quân đội theo tiến trình cải cách chính sách tiền lương và các chính sách xã hội của Nhà n­ước. Chủ động đề xuất ban hành, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển nhiệm vụ, chính sách tinh giản biên chế của quân đội; chính sách đặc thù quân sự; chính sách giữ gìn và thu hút nhân tài, thợ lành nghề. Chú trọng các chính sách khuyến khích đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn trọng điểm chiến l­ược quốc phòng-an ninh, vùng khó khăn, gian khổ, biên giới, biển đảo... Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Chính trị và Chính phủ về chủ trư­ơng, giải pháp và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, đối t­­ượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975; chủ động hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp thực tế với các đối tượng và từng địa phương. Ba là: Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện chu đáo, kịp thời chính sách đối với người có công trong quân đội. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối t­ượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nư­ớc theo Quyết định số 290, Quyết định số 188, Quyết định số 142 của Thủ t­ướng Chính phủ và Nghị định số 159 của Chính phủ; tổ chức chi trả chế độ kịp thời, chính xác. Triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tập trung lực lượng, phương tiện, kinh phí đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong n­ước, ở Lào và Cam-pu-chia, mộ liệt sĩ ở khu vực vùng núi, biển đảo. Tập trung giải quyết cơ bản các vấn đề tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh (quân nhân mất tích, bệnh tâm thần, tồn sót về thương binh, liệt sĩ…); thực hiện kịp thời, chu đáo chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ dũng cảm hi sinh, từ trần, bị th­ương trong làm nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; phòng chống lụt bão, thiên tai… Bốn là: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình quân nhân, hướng trọng tâm vào việc thể chế hóa bảo đảm về nhà ở cho sĩ quan, thực hiện bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân; hỗ trợ kịp thời những gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; tiếp tục góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành và lực lượng làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; làm tốt hơn công tác dạy nghề và giải quyết việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống n­ước nhớ nguồn”, phát triển phong trào sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các gia đình đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết truyền thống của dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách xã hội có liên hệ đến quốc phòng-an ninh khu vực địa bàn đóng quân, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) và trên các địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh, vùng căn cứ cách mạng; phối hợp tham gia thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh vùng biên giới, biển đảo. Các đơn vị quân đội, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực hơn nữa tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện tốt những trọng tâm công tác chính sách nêu trên, phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy tốt vai trò của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành chức năng trong và ngoài quân đội, phát huy truyền thống “Hiếu nghĩa, bác ái” của dân tộc, truyền thống tốt đẹp vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm qua, nhằm từng bước thực hiện xã hội hóa công tác chính sách. Thượng tướng BÙI VĂN HUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị