Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có sự quan tâm đặc biệt đến việc xóa đói, giảm nghèo, coi đó là một nội dung của nhiệm vụ cách mạng, một nhu cầu bức thiết của nhân dân, nhất là khi đất nước ở trong tình trạng nghèo nàn và trải qua chiến tranh.

Bà con vùng sâu, vùng xa đã thoát nghèo nhờ các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, một trong những chủ trương hàng đầu của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là “diệt giặc đói”. Sau khi lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Đảng ta lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện thành công nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, Đại hội VI của Đảng đã đề ra mục tiêu là “bảo đảm nhu cầu ăn của toàn xã hội và bước đầu có dự trữ. Vấn đề lương thực phải được giải quyết một cách toàn diện”. Đại hội IX Đảng đã đưa nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo vào trong chính sách phát triển văn hóa - xã hội của đất nước. Đại hội chỉ rõ: “Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm... đối với những vùng nghèo, xã nghèo, nhóm dân cư nghèo” . Đến Đại hội X của Đảng, vấn đề xóa đói giảm nghèo trở thành một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: “Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện xóa đói, giảm nghèo theo hướng phát huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp của quốc tế”. Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nhấn mạnh phải “Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Đảng và Nhà nước ta coi việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thể hiện ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, là “Người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì giàu có thêm”, “Là làm sao cho dân giàu, nước mạnh... làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc” . Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách và biện pháp thích hợp để tiến hành xóa đói giảm nghèo, kết hợp phát huy nội lực với trợ giúp quốc tế. Nhà nước đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và trợ giúp về điều kiện sản xuất, nâng cao kiến thức để người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên thoát nghèo và cải thiện mức sống một cách bền vững đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đặc biệt về trợ giúp đầu tư phát triển sản xuất, nhất là đất sản xuất; trợ giúp đất ở, nhà ở, nước sạch, đào tạo nghề và tạo việc làm cho đồng bào nghèo trong các dân tộc thiểu số. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích mạnh các doanh nghiệp, trước hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ giàu đầu tư vốn phát triển sản xuất ở nông thôn, nhất là nông thôn vùng núi. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Để tiếp tục thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, theo chúng tôi, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau đây: Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức trong xã hội đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, coi xóa đói giảm nghèo là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó Nhà nước có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh của mọi tầng lớp, mọi tổ chức, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản thân đồng bào thuộc diện xóa đói, giảm nghèo cần có sự nỗ lực vươn lên, khắc phục tâm lý mặc cảm và thụ động. Thứ hai, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây là biện pháp công cộng nhằm bảo đảm cuộc sống đầy đủ hơn cho các tầng lớp trong xã hội, nhất là giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đương đầu và kiềm chế được nguy cơ tác động đến thu nhập, làm giảm tính dễ bị tổn thương và những bấp bênh về thu nhập. An sinh xã hội sẽ làm giảm nghèo và giảm tái nghèo trong xã hội. Thứ ba, thực hiện chiến lược an ninh về lương thực. Phải dự trữ lương thực đủ để cung cấp cho dân cư khi có thiên tai và các hiểm họa do thiên nhiên gây ra. An ninh lương thực không chỉ là cơ sở chống đói nghèo mà còn giúp cho quốc gia phát triển bền vững. Thứ tư, đầu tư các dự án có trọng điểm nhằm mục đích mở rộng sản xuất lương thực thiết yếu cho người dân. Chính phủ cần tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như các dự án trồng cây lương thực, thực phẩm cho nông dân nói chung và các hộ nghèo nói riêng để tạo tính tự chủ cao về lương thực và thực phẩm hàng ngày đồng thời hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực... để các hộ nghèo có điều kiện vươn lên xóa nghèo cho chính mình. Thứ năm, cần chống tham nhũng, lãng phí một cách triệt để. Thực tế cho thấy, nghèo đói và tham nhũng, lãng phí thường đi với nhau. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới (WB) thì những quốc gia nghèo, kém phát triển thường là những quốc gia có nạn tham nhũng, lãng phí nhiều nhất. Chính tham nhũng, lãng phí gây ra sự thiệt hại về tài sản của nhân dân và ngân sách của Nhà nước gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc chống đói nghèo, thậm chí làm cho quốc gia càng ngày càng nghèo thêm. Chống tham nhũng, lãng phí không chỉ để thu hút các dự án, các nguồn vốn đầu tư của các tổ chức phi chính phủ, mà còn để các tổ chức này tin tưởng, ủng hộ việc đầu tư và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Th.S Nguyễn Thế Phúc