Theo đó, tập trung giải quyết việc đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường học, không để xảy ra các trường hợp có học sinh lên lớp chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng;

Thuc hien mot so noi dung cap bach o cap tieu hoc - Anh 1

Các trường học cần rà soát và lập đầy đủ danh sách số học sinh lên lớp không đủ chuẩn và có kế hoạch cụ thể cho việc phụ đạo, tăng cường tiếng Việt và Toán, tăng thời lượng dạy học các môn này đảm bảo trong thời gian ngắn nhất các em đủ kiến thức để tiếp tục học lớp trên so với chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng lớp học;

Các phòng GD&ĐT nắm danh sách này để có kế hoạch kiếm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các trường và thường xuyên báo cáo về phòng Giáo dục Tiểu học của Sở để theo dõi, chỉ đạo.

Việc giảng dạy của giáo viên phải đảm bảo yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức qua từng tiết học, bài học, buổi học, học đến đâu phải đảm bảo kiến thức đến đó cho từng học sinh, không để cá nhân học sinh không đạt chuẩn kiến thức của bài học.

Tiếp tục huy động học sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch, tăng cường các giải pháp huy động học sinh, không vì việc sắp xếp mạng lưới trường lớp mà ảnh hưởng đến công tác huy động và giảm sĩ số học sinh.

Ngay từ đầu năm học, các trường phải nhanh chóng thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học đối với hồ sơ nhà trường và hồ sơ giáo viên, thực hiện đầy đủ các biểu bảng thống kê theo dõi tình hình nhà trường và các loại kế hoạch được quy định trong năm học…