Trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải tuân thủ đúng quy chế hiện hành...

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ với các dự án đã được quyết định đầu tư tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu Chính phủ.

Giảm dần đầu tư công

Chỉ thị nêu rõ, việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ phải bám sát mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển KT-XH của cả nước và của các ngành, các địa phương; Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công, tăng cường các biện pháp huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng KT-XH có khả năng thu hồi vốn.

Trong khi chưa sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải tuân thủ đúng quy chế hiện hành về quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư (kể cả dự án mới và dự án điều chỉnh quyết định đầu tư, chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

Những dự án được quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, mức vốn thuộc NSNN; vốn trái phiếu Chính phủ, làm cho dự án thi công phải kéo dài, gây lãng phí thì người ký quyết định phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do việc kéo dài này gây ra.

Đặc biệt, từ năm 2012, tất cả các dự án đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch được giao để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc bố trí vốn từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ phải được lập theo kế hoạch đầu tư 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH và được phân khai ra kế hoạch đầu tư từng năm. Riêng kế hoạch vốn đầu tư của giai đoạn 2011 - 2015 thì lập kế hoạch đầu tư hàng năm cho năm 2011 - 2012 và kế hoạch đầu tư 3 năm (2013 - 2015).

Ưu tiên vốn ngân sách cho các dự án đã hoàn thành

Chỉ thị 1792 cũng nêu rõ, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên, đứng đầu là các dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Tiếp đó là các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2012 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2012) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án. Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án mới nhưng phải hạn chế tối đa. Dự án mới phải là dự án thực sự cấp bách, có quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự toán được duyệt trước ngày 25/10/2011.

Đối với các dự án đang được đầu tư từ vốn NSNN nhưng không bố trí được vốn kế hoạch năm 2012 sẽ phân làm 2 nhóm. Thứ nhất là nhóm các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác (như BOT, BT, PPP...). Thứ hai là nhóm các dự án không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác thì các bộ, ngành, địa phương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Trường hợp không có nguồn vốn hợp pháp khác thì phải tạm dừng thực hiện năm 2012.

Không bổ sung dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ

Theo ước tính sơ bộ trong 4 năm 2012-2015, vốn trái phiếu Chính phủ chỉ đáp ứng được khoảng 36% nhu cầu vốn của các dự án trong danh mục đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Do vậy, để đảm bảo cân đối và sử dụng có hiệu quả vốn trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chỉ thị phải thực hiện nghiêm túc chủ trương không bổ sung thêm dự án mới. Trong giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch năm 2012, sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Đứng thứ hai là các dự án cần phải hoàn thành năm 2012; nếu còn nguồn vốn sẽ xem xét bố trí cho các dự án có khả năng hoàn thành năm 2013.

Ngân Anh