Sau 4 ngày họp, chiều 12-11, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII) đã bế mạc với việc thông qua “Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng đại liên quan tới cải cách sâu rộng toàn diện”.

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu chung của cải cách sâu rộng là đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý của đất nước. Mục tiêu đó phải dựa trên thực tế rằng, đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội và chặng đường phía trước còn dài.

Nghị quyết nêu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực loại bỏ những trở ngại đối với đường hướng phát triển quốc phòng và quân đội. Nghị quyết kêu gọi đổi mới và phát triển các học thuyết quân sự, tăng cường chỉ đạo chiến lược, cải thiện các chiến lược và chính sách quân sự trong kỷ nguyên mới, xây dựng một lực lượng quân đội hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc.

TTXVN