9 doanh nghiệp phần mềm lớn của Hàn Quốc đã sang Việt Nam tham dự hội thảo “Hợp tác doanh nghiệp phần mềm Việt Nam – Hàn Quốc” ngày 12/11/2007.