Đề án "Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài" vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Theo đó, các dự án đầu tư ra nước ngoài được ưu tiên hỗ trợ thuộc các lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện năng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong đó đặc biệt chú trọng các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí và khoáng sản khác, lĩnh vực trồng cây công nghiệp…