Nông nghiệp nước ta có bước phát triển khá toàn diện, lực lượng sản xuất phát triển nhanh trên nhiều mặt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh trong quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là tiêu thụ nông sản, thiếu việc làm, nông dân không có đất sản xuất…