Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho nhà nước.

Đó là một trong nhiều nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 2/11.

Thu tuong: Xay tru so moi, phai tra tru so cu - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phải trả trụ sở cũ

Theo nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định.

Nội dung kiểm soát bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu các đơn vị sau khi có trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho nhà nước.

"Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi chuyển sang trụ sở mới phải bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền", Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng nêu rõ.

Chuyển dần cơ chế khoán

Liên quan tới vấn đề quản lý, sử dụng, trang bị, mua sắm tài sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

Dựa trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung.

"Phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung", Chỉ thị nêu rõ.

Thủ tướng: Quản lý đất đai quốc phòng, chống thất thoát

Về cơ chế khoán xe công cho các chức danh, Thủ tướng đề nghị các bộ xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức triển khai trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng.

Hoài An