Khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án hay cơ quan chính quyền địa phương.