Công văn số 4436/TCT-CS ngày 29-10-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục, chứng từ liên quan khi xuất hàng ký gửi đại lý.

1. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5.6 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09-4-2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, trường hợp doanh nghiệp có hàng ký gửi đại lý (không phải là hàng bán thông qua đại lý), thì khi xuất hàng ký gửi đại lý, cần có chứng từ sau: - Hợp đồng ký gửi đại lý, hoặc cam kết ký gửi đại lý, trong đó ghi rõ chủng loại hàng ký gửi, hàng khuyến mại đi kèm hàng ký gửi (nếu có), giá bán từng chủng loại hàng hóa ký gửi, tiền hoa hồng đại lý được hưởng khi bán được hàng (nếu có). - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ. Bên ký gửi căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành. Khi bán được hàng hóa, bên nhận ký gửi thông báo bằng văn bản cho bên ký gửi, trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng hàng đã bán; giá bán theo hợp đồng hoặc bản cam kết ký gửi đại lý; chủng loại, số lượng hàng khuyến mại kèm theo (nếu có); tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng. Căn cứ thông báo này, bên ký gửi lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ và hàng khuyến mại kèm theo. Hóa đơn GTGT này là cơ sở để bên ký gửi kê khai và nộp thuế GTGT. 2. Trường hợp hàng hóa ký gửi bị lỗi mốt, hàng bị mất giá, bên nhận ký gửi phải trả lại cho bên ký gửi, trong trường hợp bên nhận ký gửi là đối tượng không có hóa đơn, thì hai bên phải lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ chủng loại, số lượng, giá trị hàng trả lại, lý do trả hàng. Biên bản này là cơ sở để bên ký gửi giảm trừ doanh thu. Riêng về thuế GTGT, do chưa lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng trả lại nên bên ký gửi không phải điều chỉnh kê khai thuế GTGT.