Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm Bệnh viện Vạn Hạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã áp dụng thành công việc chuyển phôi thụ tinh trong ống nghiệm nhờ kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng.