Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã có văn bản chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Trên cơ sở xem xét kết quả thanh tra, kiểm tra đã được Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận; căn cứ vào quy định của chính sách, pháp luật và tình hình thực tế của địa phương; sau khi tham vấn ý kiến của các cơ quan Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ; kết quả thảo luận nhất trí của các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp sau đây:

Công khai quán triệt thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân về mục tiêu, nguyên tắc, biện pháp khắc phục khuyết điểm, sai sót, tạo quỹ đất để giải quyết cho người dân xã Hành Dũng có nguồn sống chính dựa vào nông nghiệp, có nhu cầu sử dụng đất có đất sản xuất để ổn định cuộc sống.

Thu hồi đất những trường hợp Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận là giao đất không đúng đối tượng, những người có hành vi gian dối để được chính quyền giao đất, không có nhu cầu sử dụng đất thực tế nhưng lợi dụng chính sách để được giao đất nhưng không sử dụng ngay sau khi được giao; đất UBND xã đấu giá giao trái thẩm quyền sau ngày 1/7/2004; đất UBND xã cho mượn, cho thuê tráipháp luật phải thu hồi; chỉ đạo tổ chức kiểm tra hiện trạng và tiến hành áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo thu hồi được đất trên thực tế tất cả các trường hợp mà UBND huyện đã ban hành và sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, đảm bảo có quỹ đất giao cho nhân dân thiếu đất sử dụng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật…

Tiếp tục xem xét, giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và tranh chấp đất đai đối với những trường hợp địa phương chưa hoàn thành việc giải quyết. Về giải quyết khiếu nại, phải làm thủ tục thụ lý (nếu đủ điều kiện thụ lý), ra quyết định giải quyết cụ thể hoặc từ chối thụ lý bằng văn bản cho từng người khiếu nại trong trường hợp các khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo Điều 11 Luật Khiếu nại để kết thúc về mặt pháp lý. Nếu tranh chấp đất đai thì giải quyết theo trình tự thủ tục pháp luật đất đai quy định tại Điều 202, 203 Luật Đất đai 2013. Nếu phản ánh, kiến nghị thì sau khi rà soát, kiểm tra trả lời công khai kết quả bằng văn bản cho người đã phản ánh, kiến nghị.

Công dân tố cáo trường hợp cán bộ, đảng viên nào bao chiếm đất đai, vi phạm pháp luật khác có đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết mà chưa được xem xét kết luận, giải quyết hoặc đã xem xét kết luận nhưng nay có tình tiết, bằng chứng mới thì thụ lý giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo; xử lý nghiêm minh người có sai phạm; không để lẫn lộn giữa tố cáo với khiếu nại và tranh chấp đất đai.

Giải quyết từng vụ việc phải lập hồ sơ cụ thể theo đúng quy định. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu kiện theo Luật Tố tụng hành chính quy định để đảm bảo công lý.

Về công tác cán bộ và xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm để xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm trong quá trình xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Hành Dũng đã được UBND huyện kết luận trước đây và tại Kết luận số 1948/KL-UBND ngày 25/4/2016 và Kết luận số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh mà chưa xử lý hoặc đã xử lý mà chưa đầy đủ. Đối với những cán bộ, công chức là đảng viên đã nghỉ hưu thì kiến nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét theo quy định về xử lý đảng viên có vi phạm.

Chỉ đạo xem xét cụ thể những cán bộ có khuyết điểm tuy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức nhưng mất uy tín trong nhân dân, năng lực công tác yếu thì cho từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm; luân chuyển những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín cao để giữ vị trí chủ chốt của chính quyền xã Hành Dũng.

Kết quả xử lý cá nhân, tập thể có sai phạm phải được công khai kịp thời, đầy đủ cho nhân dân xã Hành Dũng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hàn Ngọc