Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị (còn 30 đơn vị so với 35 đơn vị hiện hành).

'Thu gon' 5 vu, cuc, nhan su cua Bo Cong Thuong to chuc ra sao? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 17/5, Bộ Công Thương đã hoàn thiện xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để thay thế Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương trình Chính phủ.

Theo đó, đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ dự kiến sẽ sắp xếp, thu gọn được 5 đơn vị (còn 30 đơn vị so với 35 đơn vị hiện hành).

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới. Hiện nay, Bộ Công Thương đang được giao quản lý 11 viện nghiên cứu, 35 trường đào tạo trực thuộc Bộ, không kể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ.

Để thực hiện sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, Bộ Công Thương đang tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại các trường đào tạo theo nguyên tắc: Sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các cơ sở đào tạo nhằm tập trung nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công Thương; tinh gọn đầu mối quản lý, giao tối đa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo…

Đối với viện nghiên cứu thuộc Bộ, ngoài việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, Bộ Công Thương đang thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số viện nghiên cứu đủ điều kiện theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó sẽ tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, xã hội hóa hoạt động của các viện nghiên cứu.

Cùng với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất cơ cấu biên chế công chức trong quá trình sắp xếp bộ máy, đảm bảo khách quan, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức thuộc Bộ.

Trong công tác cán bộ, chú trọng, ưu tiên bố trí, sử dụng các cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực, nhiệt huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm, tạo lực lượng nòng cốt trong công tác cán bộ.

Bộ Công Thương sẽ tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo các cấp giai đoạn 2017-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2026... Điều này góp phần đảm bảo cho việc sắp xếp, bố trí nhân sự được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định, đảm bảo lựa chọn được người có tài, có đức,dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của Chính phủ kiến tạo và phát triển.

Hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đang có 35 đơn vị hành chính, sự nghiệp, trong đó có 19 vụ và tương đương, 1 tổng cục, 10 cục.

Một lãnh đạo của Bộ này cho rằng, bộ máy của Bộ Công Thương giai đoạn trước chủ yếu được sắp xếp theo hướng cơ học, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp của hai bộ: Công nghiệp và Thương mại, cơ bản giữ nguyên cơ cấu tổ chức các đơn vị tham mưu về các lĩnh vực chuyên ngành.

Nguyên tắc sắp xếp này có ưu điểm là giữ được ổn định tổ chức, bộ máy cũng như công tác nhân sự, đảm bảo sự “an toàn” trong tổ chức, thực thi chức năng, nhiệm vụ của Bộ cũng như công tác cán bộ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội cũng như đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, công tác tổ chức cần phải có những bước đột phá, trong đó tập trung vào mục tiêu kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Phan Thu