QĐND – Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT vừa ký thông qua kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Cơ quan TCCT giai đoạn 2011-2015.

Theo tiến trình, trong năm 2011, các cấp trong Cơ quan TCCT phải hoàn thành việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Từ năm 2012 trở đi phải thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác. Năm 2014-2015 sẽ tổ chức xuất bản sách, làm đĩa tư liệu về gương điển hình tiên tiến trong Cơ quan TCCT. Cục Tổ chức và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là hai cơ quan, đơn vị được chọn chỉ đạo điểm để xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trên, thủ trưởng TCCT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức viết tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống bảng tin, truyền thanh nội bộ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả và những thành tích của các điển hình tiên tiến. Hồng Hải