1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Phú Thành

Thong bao phat hanh co phieu ra cong chung - Anh 1

2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

3. Số điện thoại: 04.3365.0853

4. Số Fax: 04.3365.0853

5. Cổ phiếu chào bán:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Phú Thành

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng đăng ký chào bán: 4.800.000 cổ phiếu

7. Khối lượng vốn cần huy động: 48.000.000.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Đầu tư tài chính, bổ sung vốn lưu động

9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng

10.Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 29/10/2016 đến ngày 19/11/2016

11.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Trụ sở Công ty - Cụm CN Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần May Phú Thành

Số TK: 22210000988088

Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN VIẾT TÙNG