QĐND - Đảng ủy Quân khu 2, Quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.

QĐND - Đảng ủy Quân khu 2, Quân khu 9 vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị.

Tại các hội nghị trên, Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 và Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9 đã thông báo, quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX). Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét một cách khách quan, khoa học, Hội nghị Trung ương 8 đã đánh giá thực trạng kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua, xác định quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và hai năm 2014-2015. Hội nghị cũng được tiếp thu một số nội dung cơ bản về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số thông tin quan trọng về âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu...

Các nội dung thông báo là cơ sở để cấp ủy đảng các cấp tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT quân khu, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xuân Phú Việt Hà