Trong 2 ngày 12 và 13-4-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp Hội nghị lần thứ 9. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị; Thành ủy đã thảo luận các nội dung trình Bộ Chính trị về Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 18-11-2002 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010; thảo luận Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân năm 2011; ra Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp năm 2012 và thảo luận tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý 1, bàn giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2012.

1. Thành ủy nhận thức Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với thành phố, nhằm tạo bước đột phá thông qua các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí của thành phố; thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, thực hiện sáng tạo, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội VII, VIII, IX của Đảng bộ thành phố.

Thành ủy đã thảo luận, đánh giá những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và kinh nghiệm; kiến nghị Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách phát triển thành phố đến năm 2020, có kế thừa Nghị quyết số 20-NQ/TW, tiếp thu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Thành ủy khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo huy động mọi nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn với khu vực phía Nam và cả nước, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực cùng cả nước đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

2. Hội nghị thống nhất đánh giá công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Trung ương gắn với xây dựng chương trình hành động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng có chuyển biến nhất định; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng hơn, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy có mặt đổi mới; chú trọng kiểm tra khâu tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân xã, thị trấn có nhiều đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt được một số kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng cao. Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu các giới, đạt hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hoạt động hướng về cơ sở; nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chuyển biến chưa mạnh; việc nắm và xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có việc chưa sát, chưa kịp thời; đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động, sai trái chưa sắc bén, thiếu kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nền nếp sinh hoạt Đảng, chất lượng của không ít tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Kết quả cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Việc nắm diễn biến tư tưởng, đời sống, nhu cầu bức xúc của nhân dân, đoàn viên, hội viên có nơi chưa kịp thời; vai trò giám sát của nhân dân thông qua mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy mạnh mẽ.

Hội nghị thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2012. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ và hệ thống chính trị gắn với chăm lo lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, tiếp tục phát huy các nguồn lực xã hội theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của nhân dân; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

3. Về kinh tế - xã hội quý 1 năm 2012, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 7,4%, trong đó, dịch vụ tăng 8%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,6%, nông nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ; các lĩnh vực cải cách hành chính, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước; quản lý và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, y tế… có tiến bộ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động tập thể được chú trọng; giữ vững ổn định chính trị; các chính sách an sinh xã hội tạo việc làm, giảm hộ nghèo, được tập trung thực hiện, bổ sung một số chính sách trợ cấp cho diện chính sách, hộ nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội; thực hiện tốt các cuộc vận động tương trợ, chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên do giá nhiên liệu và một số nguyên liệu tăng, làm chi phí sản xuất tăng, lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn tín dụng, sức mua tăng không đáng kể, hàng tồn kho tăng, tốc độ tăng trưởng tăng thấp hơn quý 1 năm 2010 (11%), quý 2 năm 2011 (10,3%); thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng và vật liệu xây dựng; số vốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 7%, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động tăng 23%; vốn đầu tư nước ngoài giảm 46,04%; thu ngân sách giảm 7,5%, chi ngân sách giảm 6,1%; tình hình dịch bệnh tăng cao, diễn biến phức tạp, tình trạng quá tải của một số bệnh viện chuyên khoa chưa được khắc phục; tình hình cháy, nổ trong khu dân cư tăng; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị quán triệt Nghị quyết số 12 và các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), nắm chắc tình hình thực tế, nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đặc biệt tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về phê bình và tự phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên, của người lãnh đạo. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính và công tác dân vận của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo tăng cường đi sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp về tiếp cận nguồn vốn, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế thành phố. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả; thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Quyết liệt phòng chống dịch, bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tích cực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, người về hưu. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và đồng bào thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 2 và các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2012, tạo chuyển biến mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA IX