Căn cứ Quyết Định số .../QĐ-TGĐ ngày ../../2008 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần In Tiền Giang