• Gây rối lòng dân - đó là tội ác!• "Nhất cử, lưỡng tiện"• Không chỉ là chuyện của Cà Mau