GD&TĐ - Sinh viên được nhận tiền miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập tại trường đang học hay là tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội? Sinh viên bị lưu ban có được miễn giảm học phí không? - Trương Xuân Hiếu (xuanhieu***@gmail.com).

Thoi gian bi luu ban, sinh vien se khong duoc nhan cap bu kinh phi hoc phi - Anh 1

* Trả lời:

Theo các Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn:

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả) cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở;

- Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh trung học phổ thông hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả.

Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật, theo xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thì phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả. Thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung sẽ không được tính để chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí;

- Kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng/năm học (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 10 tháng/năm học (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học) và thực hiện 2 lần trong năm:

Lần 1 chi trả 4 tháng (đối với học sinh mầm non và phổ thông), 5 tháng (đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học) vào tháng 10 hoặc tháng 11;

Lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4;

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết thì cha mẹ sinh viên sẽ nhận trực tiếp bằng tiền mặt kinh phí cấp bù học phí Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian sinh viên bị lưu ban sẽ không được cấp số tiền trên, khi sinh viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật thì phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả. Thời gian học lưu ban, học lại, ngừng học, học bổ sung sẽ không được tính để chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí.