Thiếu nguyên liệu cá tra đang là vấn đề bức xúc hiện nay của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản.