(HNM) - Tại công văn mới đây về việc thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành phân công 2 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC bao gồm 1 lãnh đạo đơn vị và 1 lãnh đạo phòng pháp chế (đối với đơn vị chưa hoặc không có phòng pháp chế thì bố trí 1 lãnh đạo phòng liên quan).

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ: Quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC sang phòng tư pháp; bố trí 2 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC bao gồm 1 lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã và 1 cán bộ lãnh đạo phòng tư pháp; chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ đầu mối là 1 công chức tư pháp cấp xã làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp TP Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.