Trước thông tin tăng giá điện, cổ phiếu ngành điện trên thị trường chứng khoán tự do được quan tâm trở lại.