Hanoinet - Ngay từ những tháng đầu năm 2009 này, các doanh nghiệp phần mềm trong nước có thể nói là chịu tác động của khủng hoảng kinh tế nhanh và rõ nhất.