Gần cuối năm, nhiều siêu thị, trung tâm điện máy đang đua nhau giảm giá để cạnh tranh. Đã có nhà kinh doanh siêu thị nêu thẳng mục đích đợt giảm giá này: bán hàng tồn