Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Purdue đã lập bản đồ đánh dấu những khu vực phát thải carbon dioxide từ nguồn nhiên liệu hóa thạch trên toàn nước Mỹ.