Những bước đột phá công nghệ đã cho phép các nhà khoa học lần đầu tiên nhân bản được 12 cái phôi từ những con khỉ trưởng thành.