Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng DBS Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Them 1 chi nhanh NH nuoc ngoai duoc phep mua, ban trai phieu Chinh phu - Anh 1

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung hoạt động “Mua, bán trái phiếu Chính phủ” vào nội dung hoạt động ghi tại Khoản 1 Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GP-NHNN ngày 12/01/2000 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàngc - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Khi triển khai thực hiện hoạt động “Mua, bán trái phiếu Chính phủ”, DBS Bank – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của NHNN về hoạt động mua, bán trái phiếu Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan; Thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GP-NHNN ngày 12/01/2000 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng DBS Bank - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thời báo ngân hàng