Mục tiêu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam cho đến nay vẫn không hề thay đổi. Các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa là nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, lý luận, tạo ra "những khoảng trống" để đưa hệ tư tưởng tư sản phản động xâm nhập vào cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần hình thành các lực lượng đối lập, dựng “ngọn cờ” tạo cớ để các thế lực nước ngoài can thiệp quân sự.

“Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật nhằm vào tất cả các đối tượng, tầng lớp xã hội và đang tập trung xuyên tạc, phá hoại Cương lĩnh, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam ngay từ khâu chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, trước hết, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tin, bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Giáo dục, tuyên truyền làm cho mỗi người dân nhận rõ bộ mặt kẻ thù với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chủ động phòng ngừa. Mỗi người dân phải có đủ kiến thức và kỹ năng để “tự bảo vệ”, chống sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm, tư tưởng thù địch dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi người. Thứ hai, xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, tăng cường hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên, nhất là những đảng viên là cán bộ, có chức, có quyền; khôi phục lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội X của Đảng đã đề ra. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ, “miễn dịch”, không để bị kẻ địch tấn công, thâm nhập, phá hoại. Để giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình”, đòi hỏi các cấp bộ Đảng phải thực sự chăm lo nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước tạo tiền đề vững chắc cho đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng-văn hóa trong xã hội. Thứ ba, phải phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng-văn hóa. Trong giáo dục, tuyên truyền phải kịp thời cung cấp thông tin, lý lẽ để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thể chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc và quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. Thông qua đấu tranh để khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, của đường lối đổi mới là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định những giá trị tốt đẹp trong truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; vạch trần bản chất phản động, phản văn hóa của các nội dung tuyên truyền xuyên tạc của địch. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác văn hóa-tư tưởng ở cơ sở, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ tư tưởng-văn hóa làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân. Thứ tư, đẩy mạnh công tác tư tưởng, lí luận nâng cao tính tư tưởng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Hình thành “thế trận toàn dân” phòng, chống các hoạt động xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, chủ động tiến công, loại trừ các tư tưởng thù địch, ảnh hưởng của các sản phẩm phản văn hóa đang len lỏi, lan truyền trong các ngõ ngách của đời sống xã hội. Với các đội chuyên trách làm công tác văn hóa tuyên truyền làm nòng cốt, huy động sự tham gia của đông đảo các lực lượng đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động của địch phá hoại trận địa tư tưởng-văn hóa. Cần thiết trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết để có thể “tự bảo vệ” mình trước các tác động của văn hóa xấu độc, nhất là các tài liệu phản động tán phát trên mạng internet. Giữ vững và tăng cường tính định hướng tư tưởng trong hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng và trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng con người mới, nền văn hóa mới, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Nhuận