Hiện nay, Bộ Nội vụ có ban hành Thông tư số: 01/2011/TT-BNV ngày 19-1-2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Tuy nhiên, phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư chỉ là các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là cơ quan, tổ chức). Không áp dụng cho khối Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội. Vậy MTTQ hiện nay có áp dụng quy định, hướng dẫn nào về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính không? Trong khi tôi thấy các văn bản hiện hành của MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp đều giống với thể thức văn bản của bên cơ quan nhà nước, chứ không giống bên khối Đảng?

Đào Trọng - UB MTTQ

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trả lời: Từ năm 2008, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn số 67 về kỹ thuật trình bày văn bản. Nhưng phạm vi và đối tượng áp dụng Hướng dẫn 67 mới chỉ áp dụng trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Hiện, UBMTTQ nhiều tỉnh, thành phố cũng đã tham khảo Hướng dẫn số 67 và áp dụng tại địa phương mình. Tuy nhiên, để thống nhất 1 thể thức trình bày văn bản cho MTTQ các cấp, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham khảo Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đang tiến hành xây dựng và chuẩn bị ban hành hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản của MTTQ Việt Nam mà phạm vi và đối tượng áp dụng là UBMTTQ các cấp trong cả nước.

Về thể thức văn bản của UBMTTQ Việt Nam giống thể thức văn bản của cơ quan Nhà nước. Chỉ có thể thức văn bản của Đảng đoàn MTTQ là được áp dụng theo thể thức văn bản của khối Đảng (theo Hướng dẫn số 11 về thể thức văn bản khối Đảng của Văn phòng Trung ương Đảng).

Lê Mậu Nhiệm - Phó Chánh Văn phòng

UBTƯ MTTQ Việt Nam

Gửi cho bạn bè

Bản in