Để râu không phải là dê, để râu mới biết mình mê đàn bà. Để râu không phải là già, để râu mới biết mình là đàn ông". Câu “vè” này đang lan truyền trong một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là các nam sinh viên.