ND - Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, văn hóa đọc của các em suy giảm bởi sự xâm lấn của văn hóa nghe - nhìn, của trò chơi điện tử.