Sau khi Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự (THADS), ngành Tư pháp với chức năng của mình đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, đã phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành các thông tư hướng dẫn. Đây chính là những tiền đề quan trọng giúp cho ngành THADS đạt được kết quả cao trong năm 2010 vừa qua.

Ba Nghị định quan trọng được ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật THADS là Nghị định số 58 ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS. Đây là Nghị định quan trọng giúp các cơ quan THA kịp thời khắc phục những khó khăn, lúng túng trong nghiệp vụ khi triển khai những quy định mới của Luật THADS. Nghị định 61 ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh cũng đánh dấu một bước phát triển mới của ngành THADS với một mô hình hoàn toàn mới, nhằm giảm tải công việc cho THA và giúp người dân chủ động hơn trong nhiều hoạt động không chỉ liên quan đến công tác này. Đến nay, ngành đã bổ nhiệm được 21 Thừa phát lại, ra quyết định thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 05 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Các Văn phòng đã đi vào hoạt động, bước đầu được xã hội đón nhận, nhất là trong lĩnh vực cấp vi bằng. Lấy việc kiện toàn tổ chức bộ máy là yếu tố quyết định mọi công việc chuyên môn, bằng Nghị định 74/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm THADS, từ TW đến cơ sở các cơ quan THA đã đồng loạt tiến hành ra mắt các cơ quan THA mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn tạo ra bước đột phá về chất, khẳng định vị thế, vai trò của công tác THADS trong giai đoạn mới. Theo thống kê của Tổng cục THADS, cả nước hiện có 3135 chấp hành viên, 301 thẩm tra viên, 9 thẩm tra viên chính. Đến nay, đã kiện toàn xong lãnh đạo Tổng Cục THADS, 57/63 tỉnh, thành có Cục trưởng THA. Ở cấp huyện, hiện có 637/694 đơn vị đã bổ nhiệm Chi cục trưởng và giao quyền Chi cục trưởng. Ngoài 3 Nghị định quan trọng nói trên, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành 8 Thông tư, thông tư liên tịch và hiện đang khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện, đề nghị các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều văn bản khác. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về THADS cũng đã được quan tâm chỉ đạo triển khai, qua đó, kịp thời công bố những văn bản không còn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ các văn bản sai trái, nhằm đảm bảo tính hợp hiên,s hợp pháp của hệ thống văn bản Có thể nói, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS một cách khẩn trương, kịp thời đã tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả hoạt động chuyên môn. Năm 2010 kết quả thi hành án dân sự có bước tiến vượt bậc, đat kết quả cao nhất trong giai đoạn 2007 - 2010vượt chỉ tiêu đề ra về việc là 6,35%; về tiền 20,10% và đều tăng vọt so với 2009. Việt Hòa