Lịch sử có lúc lặp lại, vào những năm kháng chiến chống Mỹ, cảng Hải Phòng có lúc tồn đọng một khối lượng lớn hàng hóa không có người nhận, Chính phủ đã khẩn trương dùng những biện pháp quyết liệt để giải tỏa. Đó phần lớn là hàng viện trợ các nước giúp ta.