- Chúng tôi là những công nhân đang lao động trong một doanh nghiệp cổ phần, hiện nay mới được ký hợp đồng lao động. Trong hợp đồng có ghi rõ thời hạn, số tiền công mà chúng tôi được hưởng nhưng lại không ghi rõ thời gian làm việc, mức phụ cấp, chế độ xã hội… Vừa qua, công ty yêu cầu làm thêm thời gian nhưng không nói rõ là sẻ được hưởng thêm phụ cấp làm thêm giờ. Như vậy, chúng tôi muốn yêu cầu công ty sửa đổi hợp đồng cụ thể hơn có được không? (Câu hỏi của một số bạn công nhân ở Bình Dương)

Vấn đề các bạn hỏi chúng tôi xin trao đổi như sau: Khoản 1, 2 Điều 29 Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó phải được sửa đổi, bổ sung. Điều 33 Bộ luật Lao động quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động có thể được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì vẫn tiến hành thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hà My thực hiện