Năm 2007, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) đã quyết định đi theo mô hình giảm thiểu rủi ro với phương châm "lấy khách hàng làm tâm điểm"...